Category Archives: Kỹ Năng Lãnh Đạo Quản Lý

Kỹ năng lãnh đạo quản lý

T LỜI NÓI ĐẦU   rong một thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, công nghệ, thị trường cũng thay đổi và thị hiếu của con người cũng thay đổi từng phút từng giây. Mỗi sự thay đổi đều mang lại một hoặc nhiều cơ hội và sự thay đổi diễn ra càng nhanh […]

Kỹ năng lãnh đạo

  LỜI NÓI ĐẦU Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, công nghệ, thị trường cũng thay đổi và thị hiếu của con người cũng thay đổi từng phút từng giây. Mỗi sự thay đổi đều mang lại một hoặc nhiều cơ hội và sự thay đổi diễn ra càng nhanh mang lại cơ […]

Kỹ năng lãnh đạo quản lý

LỜI NÓI ĐẦU Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, công nghệ, thị trường cũng thay đổi và thị hiếu của con người cũng thay đổi từng phút từng giây. Mỗi sự thay đổi đều mang lại một hoặc nhiều cơ hội và sự thay đổi diễn ra càng nhanh mang lại cơ hội […]

Kỹ năng lãnh đạo quản lý

LỜI NÓI ĐẦU Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, công nghệ, thị trường cũng thay đổi và thị hiếu của con người cũng thay đổi từng phút từng giây. Mỗi sự thay đổi đều mang lại một hoặc nhiều cơ hội và sự thay đổi diễn ra càng nhanh mang lại cơ hội […]

Kỹ Năng Lãnh Đạo Quản Lý

Chủ biên: TS. NGUYỄN VĂN HÙNG                              Nhóm biên soạn: Chương 1: Tổng quan về khoa học lãnh đạo quản lý Nguyễn Văn Hùng Chương 2: Quyền lực và sự ảnh hưởng lãnh đạo quản lý Nguyễn Văn Hùng Chương 3: Phẩm chất  và năng lực lãnh đạo quản lý                    TS.Nguyễn Văn Hùng Chương 4: Phong cách lãnh đạo […]

Kỹ năng lãnh đạo quản lý

                                                            LỜI NÓI ĐẦU  rong một thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, công nghệ, thị trường cũng thay đổi và thị hiếu của con […]